Η Επιχείρηση «Μετόπη Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος» ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό να παρέχει όλες τις  εξειδικευμένες υπηρεσίες για την Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος  προς όφελος των Ασφαλιστικών Εταιριών, των P&I Clubs, αλλά και προς όφελος των φορέων Διαχείρισης Λιμένων και μόνον, για την εν συνεχεία υποστήριξη και την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας, η οποία σήμερα στεγάζεται σε 2 ορόφους ενός ιδιόκτητου και αυτόνομου ενεργειακά κτιρίου, εστιάζονται τα τελευταία χρόνια στις πραγματογνωμοσύνες για λογαριασμό των P&I Clubs και των Ασφαλιστικών Οργανισμών σε ναυτικά ατυχήματα, αλλά και στην παροχή εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που αφορούν στην εκπόνηση και την εν συνεχεία τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των παρακάτω Σχεδίων:

1. Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των οποίων, ερευνούμε ενδελεχώς μέχρι τεκμηρίωσης τις δυνατότητες των διαδικασιών συλλογής, αποθήκευσης, τυχόν επεξεργασίας, μεταφοράς  και τελικής διάθεσης των αποβλήτων της εκάστοτε Λιμενικής Εγκατάστασης. Αναλαμβάνουμε, εν ολίγοις, τη βελτίωση της χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται, ώστε  να οργανωθεί ουσιαστικά ο φορέας Διαχείρισης του Λιμένα, εκτιμώντας και ενεργώντας ανάλογα με την ιδιαιτερότητα που ενδέχεται να παρουσιάζει ο καθένας.

Ταυτόχρονα, συνεισφέρουμε και στην επιλογή των κατάλληλων Αναδόχων παραλαβής κάθε τύπου αποβλήτων. Αυτό πραγματοποιείται μέσω αδιάβλητων διαδικασιών, πάντα με γνώμονα το συμφέρον του φορέα, ενώ παρέχουμε τα στοιχεία  όλων των αδειοδοτημένων Εταιρειών για όλες τις κατηγορίες των παραγόμενων από τα Πλοία Αποβλήτων, των οποίων τις προσφορές αξιολογούμε λαμβάνοντας υπ' όψιν και τα τεχνικά στοιχεία τους αλλά και τα οικονομικά. Σημειώνουμε ότι δεν ανήκουμε στις εταιρίες  Συλλογής και Αξιοποίησης Αποβλήτων, γι' αυτό και έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε στον εκάστοτε φορέα τις καλύτερες (οικονομοτεχνικά) επιλογές για τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις ευθύνης του. Είναι μάλιστα σταθερή δέσμευσή μας, ότι το σύνολο του Ετησίου παγίου κόστους διαχείρισης των Αποβλήτων των Λιμένων, για όλους τους Αναδόχους, να μην υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

2. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης όλων των παράκτιων περιοχών ευθύνης του εκάστοτε φορέα, με όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν από τον προβλεπόμενο έλεγχο και επιτόπια αυτοψία σε όλη την ευρύτερη περιοχή και με όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα και εξαιρετικά χρήσιμα για όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να μπορέσουν να καταλάβουν και εν συνεχεία να εφαρμόσουν όλες τις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν σε περίπτωση ενός πραγματικού συμβάντος.

Επισημαίνουμε ότι η Εταιρία μας δεν ασχολείται με προμήθειες Αντιρρυπαντικού Εξοπλισμού, αλλά προσδιορίζει αυστηρές προδιαγραφές με στόχο την προμήθεια ποιοτικών και αξιόπιστων υλικών, έχοντας σαν γνώμονα την Επιχειρησιακή αξιοποίησή τους από το ίδιο το προσωπικό του φορέα, ο οποίος αφ' ενός είναι και ο κατά νόμο υπεύθυνος (ΠΔ 11/2002) και αφ' ετέρου είναι ο μόνος ο οποίος ενδιαφέρεται στην πράξη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός πραγματικού περιστατικού ρύπανσης αφού μπορεί να επέμβει άμεσα.

Επίσης στα πλαίσια των Συμβατικών μας υποχρεώσεων ελέγχουμε ενδελεχώς τον Εξοπλισμό αντιρρύπανσης τον οποίο παραλαμβάνουν οι φορείς από διάφορες Εμπορικές Επιχειρήσεις και υποβάλλουμε γραπτώς τεκμηριωμένη Τεχνική έκθεση, από την οποία προκύπτει είτε η καλή κατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού με ταύτιση των προδιαγραφών της αντίστοιχης έγκρισης του τύπου τους από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, είτε σημαντικές αποκλίσεις οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις συνιστούν επιστροφή των ελαττωματικών ή ακατάλληλων υλικών στην Προμηθεύτρια Εταιρεία.

Επιπλέον, μεριμνούμε για την Επιχειρησιακή τακτοποίηση του συνόλου του Αντιρρυπαντικού εξοπλισμού του φορέα, προκειμένου να είναι έτοιμος για χρήση σε ένα πραγματικό συμβάν. Εννοείται ότι αμέσως μετά την προαναφερθείσα τακτοποίηση οργανώνεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με χρήση όλων των πλωτών φραγμάτων και η εν συνεχεία αναγκαία  αγκυροβόλησή τους  συνολικής διάρκειας κατ' ελάχιστον 2 εργασίμων ημερών, για να μπορεί το προσωπικό που αποτελεί την Ομάδα Αντιρρύπανσης του φορέα,  να εφοδιαστεί με τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα, αυτοδύναμα και κυρίως αποτελεσματικά, αν προκύψει κάποιο πραγματικό συμβάν.

Σε αυτό το σημείο διευκρινίζουμε επίσης ότι η Εταιρεία μας  δεν ανήκει στις Αντιρρυπαντικές Εταιρείες (οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με αντικείμενο την αντιμετώπιση Θαλασσίων ρυπάνσεων για ίδιον όφελος) και για τον λόγο αυτό παρέχεται, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης, εξειδικευμένος τεχνικός σε 24ωρη βάση χωρίς καμία χρέωση, για την επιτόπια βοήθεια της Ομάδας Αντιρρύπανσης του εκάστοτε φορέα διαχείρισης Λιμενικής Εγκατάστασης. Μέσω αυτού στοχεύουμε κυρίως στην παροχή οδηγιών προς την Ομάδα βασιζόμενοι στην πολύχρονη εμπειρία μας σε συμβάντα, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού, αλλά και στην εκταμίευση του συνόλου της αποζημίωσης  του φορέα από τον ρυπαίνοντα, για την οποία συντάσσεται ο φάκελος από εμάς. Συνήθως το ύψος της εν λόγω αποζημίωσης δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο, αφού εμείς συντάσσουμε τον σχετικό φάκελο τον οποίο υποβάλλουμε μέσω του φορέα του Λιμένα στον ρυπαίνοντα και στην Ασφαλιστική του Εταιρεία και διεκδικούμε με απόλυτη επιτυχία σημαντικά ποσά για λογαριασμό του ιδίου του φορέα και μόνο, ύψους δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ. Τέτοια περιστατικά έχουμε αναλάβει και έχουμε διεκπεραιώσει έξι (6) την τελευταία τριετία από τα οποία δύο (2) συνέβησαν στους Λιμένες ευθύνης του ΔΛΤ Πάτμου (Άλιντα Λέρου 25.000 το 2010 και Σκάλα Πάτμου 16.000 Ευρώ το 2011), ένα (1) στον Λιμένα Μυτιλήνης ευθύνης του ΛΤ Λέσβου (60.000 Ευρώ το 2013), ένα (1) στην Μαρίνα της Λευκάδας (11.000 Ευρώ το 2013) και ένα (1) στον Λιμένα της Κέρκυρας ευθύνης του ΟΛΚΕ ΑΕ  τον Οκτώβριο του 2014  (με αναμενόμενη αποζημίωση η οποία αναμένεται να υπερβεί τα 300.000 Ευρώ).

Τέλος, λόγω της εξειδίκευσής μας σε αυτά τα θέματα και της μεγάλης εμπειρίας μας σε παρόμοια πραγματικά περιστατικά στα οποία έχουμε εμπλακεί τα τελευταία 15 χρόνια, αναλαμβάνουμε πραγματογνωμοσύνες για λογαριασμό των P&I Clubs και των Ασφαλιστικών Εταιριών γενικότερα σε περιστατικά ναυτικού ατυχήματος, κυρίως όταν το περιστατικό περιλαμβάνει είτε τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, είτε τις συνολικές ενέργειες αντιμετώπισης του.

(συνέχεια)

Copyright 2015 - Metopi.gr